Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu „od stawu”,(...) na dz. ewid. nr 451, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.4210.403.2020.PR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.06.2020 r., znak: WGK.RK.3136.2.2.2020, Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „od stawu”, za pomocą istniejącego wylotu w km  0+054, na dz. ewid. nr 451, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu i okresów, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Piotr Rodak, tel.18 441 3789, wew. 36, e-mail: piotr.rodak@wody.gov.pl

Otrzymują:
1.    Miasto Nowy Sącz
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
2.    Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
3.    Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
4.    ZUZ a/a

Autor: Piotr Rodak Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-06-30 12:35:57