Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Żeleźnikowej Wielkiej i zachodniej części Nawojowej – osiedle Podkamiennne na części działek nr: 423/4, 468 w obrębie 115 przy ulicy Ruchu Ludowego w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.20.2020.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

w dniu 09 lipca 2020 roku, została wydana decyzja Nr 22/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej  na terenie Żeleźnikowej Wielkiej i zachodniej części Nawojowej – osiedle Podkamiennne na części działek nr: 423/4, 468 w obrębie 115 przy ulicy Ruchu Ludowego w Nowym Sączu”

Powiadomione strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (od 1 czerwca 2020 r. ul. Zielona 55),  od wtorku do piątku z wyjątkiem środy i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Kinga Tarnawska
Dodano: 2020-07-09 15:25:01