Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej odcinek D Etap 2 na działce nr 2/8 w obrębie 68, przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.36.2020.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 17 lipca 2020 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej odcinek D Etap 2 na działce nr 2/8 w obrębie 68, przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”.
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  ul. Zielona 55 (pokój nr 210) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2020-07-21 11:01:14