Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne na działkach 257/6, 257/17 w obrębie 118 przy ulicy Dunajcowej”

WAU.RU.6730.24.2020.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, projektem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne na działkach 257/6, 257/17 w obrębie 118 przy ulicy Dunajcowej”.

Kolejną czynnością organu administracji publicznej będzie wydanie decyzji kończącej niniejsze postępowanie.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55 (pokój nr 210),  od wtorku do piątku z wyjątkiem środy i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Maria Lechowicz
Dodano: 2020-07-21 11:53:32