BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie dotyczące uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”

OGŁOSZENIE

o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXXII/347/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283) informuję o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXXII/347/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”.

Z treścią w/w dokumentu, podsumowaniem zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej miasta.

Autor: Joanna Kopczyńska
Dodano: 2020-07-29 15:22:37