BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami na części działek w obrębie 72, działek 76/9, 137 obr. 90 i działki: 88/11 obr. 70, przy ulicach: Królowej Jadwigi, Nawojowskiej, Tadeusza Rejtana, Klasztornej i Marii Konopnickiej w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.24.2020.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 30/2020 z dnia 28 czerwca 2020 r. znak: WAU.RU.6733.24.2020.KG ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami na części działek nr: 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/11, 2/1, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 12/2, 12/3, 12/5, 14/4, 14/5, 14/7, 14/22, 14/24, 14/25, 14/26, 14/36, 14/40, 14/48, 14/50, 14/51, 14/52, 14/53, 14/54, 14/55, 14/56, 14/57, 14/60, 14/61, 14/62, 14/63, 14/64, 14/65, 14/66, 14/67, 14/68, 14/72, 14/75, 14/78, 14/79, 15/4, 19, 20, 22, 23, 25, 26 w obrębie 72, działek 76/9, 137 obr. 90 i działki: 88/11 obr. 70, przy ulicach:  Królowej Jadwigi, Nawojowskiej, Tadeusza Rejtana, Klasztornej i Marii Konopnickiej w Nowym Sączu”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, od wtorku do piątku z wyjątkiem środy i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Konrad Golonka
Dodano: 2020-07-30 11:09:54