Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”

WAU.RU.6730.239.2019.JK/ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

od decyzji Nr 55/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2020 roku, znak: WAU.RU.6730.239.2019.JK ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa  budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 29/4, 29/6 w obrębie 31 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”, wpłynęło odwołanie grupy mieszkańców bloku przy ulicy Batalionów  Chłopskich 6 w Nowym Sączu.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przekazane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2020-08-03 16:08:52