BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, na działkach nr 35, 39/3 w obrębie 90, przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu”

WAU.RU.6733.66.2020.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 poz. 293, z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Paszyna, z dnia 28.08.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, na działkach nr 35, 39/3 w obrębie 90, przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu”.

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, pokój nr 208 (II piętro) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30 oraz w poniedziałek w godzinach 9:00 do 17:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.


 

Autor: Łukasz Maniak
Dodano: 2020-09-24 13:09:51