BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”

WAU.RU.6730.208.2019.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Państwa O[ANONIMIZACJA], z dnia 6 listopada 2019 roku, w dniu 22 września 2020 została wydana decyzja Nr 122/2020 o warunkach zabudowy, dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, pokój nr 208 (II piętro) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30 oraz w poniedziałek w godzinach 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału  i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Maria Lechowicz
Dodano: 2020-09-24 13:40:23