BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci oświetlenia terenu siłowni zewnętrznej na działkach nr: 3, 4/1, 4/2, 5/2, 31, 32/2 w obrębie 79 i działkach nr: 1/5 , 10 w obrębie 81 przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.”

WAU.RU.6733.78.2020.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 poz. 293) Wydział Architektury i  Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek Miasta Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, działającego przez Panią Martę Poremba - dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza, z dnia 15.10.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci oświetlenia terenu siłowni zewnętrznej na działkach nr: 3, 4/1, 4/2,  5/2, 31, 32/2  w obrębie 79 i działkach nr: 1/5 , 10 w obrębie 81 przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.”
Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, pokój nr 208 (II piętro) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w poniedziałek w godzinach 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Konrad Golonka
Dodano: 2020-10-26 16:00:26