BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

 Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXXVII/405/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 67” dla obszaru położonego w części osiedla „Kilińskiego” ograniczonego od strony północnej wałem przeciwpowodziowym rzeki Kamienica a także planami „Nowy Sącz - 32” oraz „Nowy Sącz - 57” od strony wschodniej ulicą Pułkownika Władysława Beliny - Prażmowskiego oraz planem „Nowy Sącz – 32”, południowej ulicą Jana Kilińskiego, a od strony zachodniej  ulicą Krańcową zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 1 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej: wau.sekretariat@nowysacz.pl lub formularza zamieszczonego na stronie Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza na stronie: www.bip.malopolska.pl/nowysacz, w terminie od dnia 08.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję, że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych e-mail: iod@nowysacz.pl

Pełna treść ogłoszenia w pdf

Autor: Joanna Kopczyńska
Dodano: 2020-12-04 14:39:17