BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 12”

     Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXXVIII/425/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12” dla części obejmującej obszar położony u zbiegu ulic Mała Poręba i Stadnickich na osiedlu Poręba Mała zgodnie z załącznikiem graficznym.
     Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza,Rynek 1 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej: wau.sekretariat@nowysacz.pl lub formularza zamieszczonego na stronie Miasta Nowego Sącza: www.nowysacz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza na stronie: www.bip.malopolska.pl/nowysacz, w terminie od dnia02.02.2021 r. do 26.02.2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
9. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych e-mail: iod@nowysacz.pl

Załącznik: Ogłoszenie o przystąpieniu NS-12.pdf

 

Autor: J. K. - Wydział Architektury i UrbanistykiReferat Planowania Przestrzennego
Dodano: 2021-01-28 16:02:53