Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącego systemu drenażu odwadniającego, na dz. ewid. nr 44/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu

2020-05-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącego systemu drenażu odwadniającego, na dz. ewid. nr 44/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego – instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie części ulic Sędziwoja w Nowym Sączu – inwestycja obejmuje części działek(...) w obr 113.

2020-05-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego – instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie części ulic Sędziwoja w Nowym Sączu – inwestycja obejmuje części działek(...) w obr 113.


Obwieszczenie dotyczące inwestycyji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku żłobka miejskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola i żłobka, na działce nr 14/5 w obrębie 72, przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu”

2020-05-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycyji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku żłobka miejskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola i żłobka, na działce nr 14/5 w obrębie 72, przy ulicy Klasztornej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku usługowego na działkach nr: 29/1, 29/2, 29/3 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej

2020-05-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku usługowego na działkach nr: 29/1, 29/2, 29/3 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na prowadzenie przez wody potoku „Łącznik” w km 2+300 sieci kablowej(...), na dz. ew. 127 obręb 116 Nowy Sącz(...), w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej SN, NN oraz stacji transformatorowej w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej/ Osiedlowej"

2020-05-27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na prowadzenie przez wody potoku „Łącznik” w km 2+300 sieci kablowej(...), na dz. ew. 127 obręb 116 Nowy Sącz(...), w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej SN, NN oraz stacji transformatorowej w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej/ Osiedlowej"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek nr: 686/1, 687/1, 688 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Zakładników"

2020-05-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek nr: 686/1, 687/1, 688 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Zakładników"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Żeleźnikowej Wielkiej i zachodniej części Nawojowej – osiedle Podkamiennne na części działek nr: 423/4, 468 w obrębie 115 przy ulicy Ruchu Ludowego w Nowym Sączu”

2020-05-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Żeleźnikowej Wielkiej i zachodniej części Nawojowej – osiedle Podkamiennne na części działek nr: 423/4, 468 w obrębie 115 przy ulicy Ruchu Ludowego w Nowym Sączu”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” rozpoczętego w dniu 02.03.2020 roku

2020-05-25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” rozpoczętego w dniu 02.03.2020 roku


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznych (...), budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujących odcinków sieci energetycznych nN ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu od km 140+227 do 142+070 na odcinku od ulicy Piątkowskiej do budynku nr 302 w ciągu DK28 na części działki nr 352/1 w obrębie 123 w Nowym Sączu”

2020-05-11

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznych (...), budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujących odcinków sieci energetycznych nN ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu od km 140+227 do 142+070 na odcinku od ulicy Piątkowskiej do budynku nr 302 w ciągu DK28 na części działki nr 352/1 w obrębie 123 w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa parkingu oraz chodnika na części działek nr: 6/36, 3/26, 3/27, 3/7, 3/29 w obrębie 68, na części działek nr: 3/2, 2/24, 2/25 w obrębie 69, oraz części działek nr: 138/3, 135/3 w obrębie 70, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego-Korzeniowskiego w Nowym Sączu”

2020-05-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa parkingu oraz chodnika na części działek nr: 6/36, 3/26, 3/27, 3/7, 3/29 w obrębie 68, na części działek nr: 3/2, 2/24, 2/25 w obrębie 69, oraz części działek nr: 138/3, 135/3 w obrębie 70, przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego-Korzeniowskiego w Nowym Sączu”