Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


 

Obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2022-2030

 

Pobierz dokument

 

 

 


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu Strategia rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030

 

Pobierz sprawozdanie

 

14.04.2021*****


Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza:

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030.

     Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1295) w związku z art. 24 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 100/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030 podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

  1. Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030, zwanej dalej Strategią.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030.
  3. Projekt Strategii jest umieszczony na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl w zakładce „Dokumenty strategiczne miasta”, „Strategia Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020-2030”.
  4. Konsultacje odbędą się w formie spotkań online w dniu 26 marca 2021 r., o godz.: 11:00 oraz 12:30, a także konferencji online w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 11:00 i 12:30 z udziałem przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1, a także wyrażenia opinii i złożenia uwag do Strategii w formie pisemnej.
  5. Rejestracja na spotkania oraz konferencje online, podczas których zaprezentowany zostanie projekt Strategii, odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl do dnia 22 marca 2021 r.
  6. Opinie i uwagi do projektu Strategii rekomenduje się składać za pomocą Formularza zgłoszenia uwag dostępnego na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.
  7. Formularz zgłoszenia uwag zainteresowani mogą otrzymać również w postaci papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców (Ratusz, ul. Rynek 1, Nowy Sącz). Wypełnione dokumenty można złożyć osobiście, nadać w placówce pocztowej (na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać elektronicznie (adres e-mail: strategia@nowysacz.pl).
  8. Przy ocenie wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie i uwagi przesłane elektronicznie, złożone w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, nadane w placówce pocztowej przez podmioty uprawnione, nie później niż w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia konsultacji. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza; numer telefonu: 18 44 86 583 lub e-mail: strategia@nowysacz.pl
  10.  Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie o zasięgu regionalnym oraz zamieszczeniu na stronie internetowej miasta.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel 

Załączniki:

Konsultowany projekt Strategii: do pobrania.

Formularz zgłoszenia uwag i opinii: do pobrania: pdf lub doc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Formularz zgłoszenia On Line
 

 *****


 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA i WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030

Pobierz sprawozdanie

 


 

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030

KOMUNIKAT
 

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców miasta Nowego Sącza posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta, do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030. Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu uzyskanie Państwa opinii i uwag.

Konsultowany projekt Strategii
: do pobrania.
Termin konsultacji: 9-16.11.2020 r.
Formy konsultacji:
•    wyrażenie opinii i złożenie uwag do Strategii;
•    badanie opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli.

Uzupełniająca forma konsultacji: dodatkowe wnioski (opinie, sugestie lub propozycje) w sprawie projektu Strategii mieszkańcy miasta mogą umieszczać na stronie internetowego forum mieszkańców, to jest Miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu (http://konsultacje.nowysacz.pl) w terminie prowadzonych konsultacji.
Formularz zgłoszenia uwag i opinii: do pobrania: pdf  lub doc

Uzupełnij formularz i złóż:
•    elektronicznie - na adres e-mail: strategia@nowysacz.pl;.
•    w placówce pocztowej. Prześlij na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;
•    w Biurze Obsługi Mieszkańców, w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, urna na dokumenty.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – do pobrania.


Weź udział w konsultacjach i podziel się swoją opinią!

 

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 października 2020 r.
 
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Nowego Sącza
Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030.Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713) oraz § 7 uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 246, poz. 2730 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 575/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Nowego Sącza Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030, podaję do publicznej wiadomości, co następuje.

1.    Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030, zwanej dalej Strategią. Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miasta Nowego Sącza w sprawie Strategii.
2.    Konsultacje społeczne mają charakter ogólnomiejski i mają w nich prawo wziąć udział mieszkańcy miasta Nowego Sącza posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta.
3.    Przeprowadzenie konsultacji społecznych odbędzie się w terminie od dnia 9 listopada do dnia
16 listopada 2020 r. (8 dni).
4.    Projekt Strategii jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza oraz na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl.
5.    Konsultacje społeczne odbędą się w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do Strategii oraz badania opinii mieszkańców za pośrednictwem zarządów osiedli.
6.    Uzupełniającą formą, umożliwiającą wypowiadanie się mieszkańców Miasta Nowego Sącza w sprawie Strategii jest internetowe forum mieszkańców (Miejska platforma konsultacji społecznych w Nowym Sączu).
7.    Opinie i uwagi do projektu Strategii rekomenduje się składać za pomocą Formularza zgłoszenia uwag dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza.
8.    Formularz zgłoszenia uwag zainteresowani mogą otrzymać również
w postaci papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców (Ratusz). Wypełnione dokumenty można złożyć osobiście, nadać w placówce pocztowej lub przesłać elektronicznie    (adres e-mail: strategia@nowysacz.pl).
9.    Przy ocenie wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie i uwagi przesłane elektronicznie, złożone w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, nadane w placówce pocztowej lub umieszczone na stronie internetowego forum mieszkańców nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r.
10.    Dodatkowe wnioski (opinie, sugestie lub propozycje) w sprawie projektu Strategii mieszkańcy miasta mogą umieszczać na stronie internetowego forum mieszkańców, to jest Miejskiej platformy konsultacji społecznych w Nowym Sączu (http://konsultacje.nowysacz.pl)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.
11.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza; numer telefonu: 18 44 86 583 lub e-mail: strategia@nowysacz.pl
12.    Obwieszczenie podlega rozplakatowaniu w Nowym Sączu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, opublikowaniu w prasie lokalnej oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel