Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Logo BIPWYDZIAŁ TRANSPORTU I KOMUNIKACJI

 

ul. Wyspiańskiego 22
telefon: 18 47 37 150 (RRP), 18 47 37 160 (RUN), 18 47 37 155 (ZTS)
adres e-mail: wtk@nowysacz.pl

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek:   09.15-16.45
wtorek: 7:45-15.15
środa:  7.45-14.00
czwartek-piątek: 07.45-15.15


Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków: poniedziałek od godz. 14:00-15:00.

Dyrektor Wydziału: Stanisław Bębenek

Sekretariat Wydziału: Anna Wójciak - tel. 18 47 37 150

 

Katalog usług

Internetowa rezerwacja wizyt w Wydziale

Regulamin rezerwacji

Klauzula informacyjna RODO dla rezerwacji internetowej

 

W ramach wydziału działają poniższe referaty:

Referat Rejestracji Pojazdów (RRP)

Referatu Uprawnień i Nadzoru (RUN)

Referat ds. Transportu Drogowego i Stacji Kontroli Pojazdów (ZTS)

Organizator Publicznego Transportu Zbiorowego

Przejdź do wykazu załatwianych spraw

 

 

Zakres działania Referatu Rejestracji Pojazdów (RRP)

 1. Czasowa rejestracja pojazdów z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację przez właściciela pojazdu poprzez wydanie pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych. Rejestracja pojazdu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego poprzez wydanie dowodu rejestracyjnego.
 2. Czasowa rejestracja pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych (na wniosek właściciela).
 3. Czasowa rejestracja pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego badawczego i tablic tymczasowych badawczych (na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu).
 4. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 5. Dokonywanie wpisów w kartach pojazdów dotyczących nabycia lub zbycia pojazdu oraz zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 6. Przyjmowanie zawiadomień o wprowadzeniu w pojazdach zarejestrowanych zmian konstrukcyjnych.
 7. Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela.
 8. Wyrejestrowanie pojazdu z urzędu.
 9. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu i przywracania do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.
 10. Zwracanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn ich zatrzymania.
 11. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego.
 12. Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 13. Wydawanie wtórnika znaków legalizacyjnych.
 14. Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
 15. Wydawanie nalepki kontrolnej i wtórnika nalepki kontrolnej.
 16. Wydawanie decyzji administracyjnej na nabicie numerów podwozia, nadwozia lub ramy oraz wykonania tabliczki znamionowej.
 17. Wydawanie karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
 18. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji.
 19. Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu zastawu rejestrowego.
 20. Kierowanie pojazdu na wykonanie dodatkowych badań technicznych.
 21. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach rejestracji pojazdów.
 22. Wystawianie tytułów wykonawczych oraz wydawanie postanowień w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w razie nie zgłoszenia się na wezwanie w sprawach związanych z rejestracją pojazdów.
 23. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
 24. Potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz skreślanie pojazdów z ewidencji.
 25. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie rejestracji pojazdów.
 26. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w podsystemie "POJAZD".
 27. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie adresu (siedziby) właścicieli pojazdów.
 28. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotom polskim.
 29. Sporządzanie raportów związanych z prowadzoną ewidencją pojazdów.

Pracownicy zatrudnieni w referacie:
Kierownik Referatu - Lidia Burnagiel - tel. 18 47 37 151,

Główny Specjalista - Monika Borowiec - tel. 18 47 37 154,

Inspektor - Genowefa Oleksy - tel. 18 47 37 152,

Podinspektor - Jadwiga Wątorska - tel. 18 47 37 153,

Inspektor - Beata Pawlik-Saczka - tel. 18 47 37 152,

Główny Specjalista - Beata Chojnowska,

Pomoc Administracyjna - Ewelina Pietrzak - tel. 18 47 37 171,

Pomoc Administracyjna - Małgorzata Olszak - tel. 18 47 37 166                                        

Pomoc Administracyjna - Kamil Zając - tel. 18 47 37 171

 

Zakres działania Referatu Uprawnień i Nadzoru (RUN)

 1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 3. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie lub zniszczeniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz o zmianie danych i wydawanie wtórników tych dokumentów.
 4. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierujących pojazdami w przypadku:
  1. zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
  2. osób niepełnosprawnych, na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  3. sprzecznych orzeczeń lekarskich.
 5. Wymiana praw jazdy.
 6. Wydawanie decyzji o skierowaniu kierowców na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje:
  1. w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowców,
  2. na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów
 7. Wydawanie decyzji o odmowie wydania prawa jazdy w przypadku negatywnej weryfikacji.
 8. Wydawanie zaświadczeń umożliwiających przystąpienie do egzaminu w razie:
  1. ubiegania się o przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
  2. ubiegania się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego kierowca pozbawiony był na okres przekraczający 1 rok
 9. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach fizycznego zatrzymania przez policjanta prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem:
  1. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  2. w razie przekroczenia przez kierującego liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 10. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym i pozwolenia do kierowania tramwajem w razie:
  1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  2. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego wydanego po przeprowadzeniu badania psychologicznego, braku predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdem,
  3. utraty przez kierowcę kwalifikacji, stwierdzonej negatywnym wynikiem egzaminu,
  4. przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
  5. nie poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji,
  6. nie poddania się badaniom lekarskim,
  7. nie poddania się badaniom psychologicznym.
 11. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym i pozwoleń do kierowania tramwajem w wykonaniu orzeczenia sądowego zawierającego zakaz prowadzenia pojazdów.
 12. Przyjmowanie do przechowania praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem w przypadku:
  1. orzeczenia przez Sądy środka karnego w postaci zakazu kierowania pojazdami,
  2. wydania decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
  3. wydania decyzji o cofnięciu uprawnień.
 13. Wykonywanie postanowień Prokuratora w przedmiocie zatrzymania uprawnień, a następnie realizacja wyroków lub orzeczeń w tym zakresie.
 14. Wydawanie decyzji o przywracaniu kierowcy prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie lub zatrzymanie.
 15. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
 16. Wydawanie decyzji i zwrocie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu po stwierdzeniu ustania przyczyny zatrzymania.
 17. Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu.
 18. Prowadzenie bazy danych w zakresie zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i pozwoleń do kierowania tramwajem.
 19. Zawiadamianie organów orzekających środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów o ich wykonaniu.
 20. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemie "KIEROWCA".
 21. Sprawy związane z prowadzeniem Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Pracownicy zatrudnieni w referacie:

Kierownik Referatu - Marek Rafałowicz - tel. 18 47 37 161

Główny Specjalista - Małgorzata Grybel - tel. 18 47 37 162

Główny Specjalista - Joanna Trzeszczoń - tel. 18 47 37 163

Główny Specjalista - Jacek Krzak - tel. 18 47 37 165

Inspektor - Ewa Gargas - tel. 18 47 37 164

Inspektor - Kinga Gorczowska - tel. 18 47 37 160

Podinspektor - Marzena Szot

 

 

 

 

Zakres działania Referatu ds. Transportu Drogowego i Stacji Kontroli Pojazdów (ZTS)

 1. Realizacja zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza - zobacz więcej
 2. Udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofania i stwierdzania wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 3. Przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 4. Udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofania i stwierdzania wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób.
 5. Wydawania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne.
 6. Przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.
 7. Opracowywania projektów uchwał Rady Miasta Nowego Sącza w sprawach:
  1. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek osobowych na terenie działania Urzędu,
  2. ustalenia cen urzędowych i określenia stawek taryfowych za przewozy taksówkami,
  3. określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w danym roku kalendarzowym,
 8. Dokonywania, zmiany i wykreślania wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 9. Sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, a w szczególności:
  1. co najmniej raz w roku przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu usunięcia naruszeń warunków wykonywanej działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
  3. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów.
 10. Wydawania i cofania diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych.
 11. Wydawania zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i odmawiania wpisu do rejestru.
 12. Wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 13. Prowadzenia czynności wyjaśniających i występowania do sądów grodzkich z wnioskami o ukaranie w sprawach dot. wykroczeń ujawnionych w zakresie działania.
 14. Współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, ścigania, kontrolnymi, skarbowymi oraz związkami zawodowymi, organizacjami zrzeszającymi krakowskich taksówkarzy i organizacjami, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.
 15. Prowadzenia ewidencji licencji, zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, diagnostów oraz rejestrów działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
 16. Realizacja zadań związanych z przejmowaniem pojazdów na własność Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Pracownicy zatrudnieni w referacie:

Kierownik Referatu - Janusz Górka - tel. 18 47 37 157

Główny Specjalista - Janusz Blachura - tel. 18 47 37 168

Główny Specjalista - Robert Jopek - tel. 18 47 37 155

Główny Specjalista - Dorota Goławska - tel. 18 47 37 169

Inspektor - Magdalena Mąka - 18 47 37 150

Inspektor - Wiesław Turek - tel. 18 47 37 156