Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+

Biuletyn Informacji Publicznej     Głównym celem Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ jest wzmocnienie roli Miasta jako Serca Subregionu Sądeckiego, jego zdolności do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

 

WIZJA

     Nowy Sącz - Serce Subregionu Sądeckiego, silny ośrodek rozwoju ponadlokalnego, otwarte i dostępne miasto konkurencyjnej gospodarki i edukacji, wspomagającej lokalny rynek pracy, rewitalizujące swoją spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną, rozwijające się w sposób zrównoważony i zwarty w poszanowaniu dla zasobów środowiska naturalnego, sprawnie zarządzane, oferujące sądeckim rodzinom wysoką jakość życia i wszechstronny rozwój w duchu społecznej partycypacji i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego.

 

MISJA

     Misją Samorządu Nowego Sącza i jego partnerów społeczno-gospodarczych jest tworzenie warunków dla jak najpełniejszej realizacji Wizji Rozwoju Miasta 2020+ z wykorzystaniem szans, jakie stwarza jego potencjał, w celu poprawy jakości życia mieszkańców i ich rodzin oraz podniesienia konkurencyjności Miasta.

 

Wdrażanie Strategii i monitorowanie jej realizacji

    Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii jest Prezydent Miasta Nowego Sącza. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Nowego Sącza. Ośrodkami koordynującymi współpracę w poszczególnych obszarach strategicznych są odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza, miejskie jednostki organizacyjne, miejskie spółki prawa handlowego i inne podmioty instytucjonalne, realizujące zadania w ramach współpracy na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+. Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu jest raport okresowy. Wskazuje on każdorazowo stan realizacji Strategii. Raport okresowy powstaje w oparciu o dane zawarte w raportach cząstkowych oraz dane pochodzące ze statystyki ogólnej1.


1 Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+

  

Treść Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ oraz raporty z realizacji Strategii w poszczególnych latach dostępne do pobrania poniżej

 

Plik Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ obowiązującej od 29.12.2015 r. do pobrania:

Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+.pdf

 

Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ do pobrania w postaci publikacji plików PDF:

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2016

 

Pliki Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 obowiązującej do 29.12.2015 r. do pobrania:
Nowy Sącz_ Strategia Rozwoju_2020_cz_1.pdf

Nowy Sącz_ Strategia Rozwoju_2020_cz_2.pdf

 

Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2011

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2010

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2009

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2008

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2007

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2006

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2005