Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO

Współpraca Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, począwszy od 2004 roku prowadzona jest w oparciu o roczny program współpracy, uchwalany rokrocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza (podstawa prawna - ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Głównym celem programu współpracy jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni nie później niż do dnia 31 maja każdego roku oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 5a ust. 3 uodpp).


ROK 2022

Program współpracy obowiązujący w roku 2022

Uchwała nr LI/627/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022


ROK 2021

Program współpracy obowiązujący w roku 2021
Uchwała nr XL/450/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Sprawozdanie za rok 2021
Sprawozdanie z realizacji Programu  programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021


ROK 2020

Program współpracy obowiązujący w roku 2020
Uchwała Nr XXIII/231/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020


ROK 2019

Program współpracy obowiązujący w roku 2019
Uchwała nr LXI/667/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019


ROK 2018 

Program współpracy obowiązujący w roku 2018
Uchwała nr XLVIII/493/2017 Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Sprawozdanie za rok 2018
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018


ROK 2017

Program współpracy obowiązujący w roku 2017
Uchwała nr XXXI/324/2016 Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 15 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Sprawozdanie za rok 2017
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 


 

Programy współpracy z NGO oraz sprawozdania z lat poprzednich- zobacz Archiwum

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
tel. 18 44 90 687
bao@nowysacz.pl