Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Wykaz wymaganych załączników do karty zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata).

 

Dokumenty wymienione w pkt. od 1) do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądu rejonowego*/okręgowego* w Nowym Sączu w kadencji 2020-2023