Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Uchwały Rady Miasta

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/573/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/566/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/3 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 20/2, Nr 21/5, Nr 21/6, i Nr 33/5 w obr. 59”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/577/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2024” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/560/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/561/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/569/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/571/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy parkingu u zbiegu ulic J. Matejki i Młyńskiej na działkach nr 52, 50/1, 125 obręb do załatwienia Prezydentowi Miasta

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/564/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa ulicy Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/570/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/574/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/568/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/563/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Umowa użytkowania gruntów PGW Wody Polskie”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/576/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/575/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/572/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/559/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wystąpienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu bieżące utrzymanie, udrożnienie, oczyszczenie oraz regulacje koryt rzek, potoków i cieków wodnych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/562/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/565/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 5/37 w obr. 13 i Nr 5/38 w obr. 13”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/567/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2021-01-27
UCHWAŁA NR XL/450/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/433/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zawodowe rodziny zastępcze”

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/432/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza”

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/430/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/431/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/271/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/429/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza związanych z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Bolesława Barbackiego”

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/409/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2021

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/410/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/407/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/408/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/406/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/404/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/403/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/401/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Nowy Sącz a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/399/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/400/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/402/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 w Mieście Nowy Sącz”

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/395/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/396/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/397/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/393/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/394/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/386/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/387/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”