Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/296/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/299/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/307/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza w celu opracowania Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/304/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/305/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/301/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/300/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - dwóch spośród grupy trzech Lip drobnolistnych, wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/303/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/298/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2021 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/295/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/297/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/308/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/302/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/306/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/294/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Nowy Sącz w spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. w Nowym Sączu oraz określenia trybu ich zbycia i procedury wyłonienia nabywcy

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/292/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/291/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/290/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/293/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/289/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/288/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/287/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy wpisania Miasta Nowego Sącza i zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Sącza jako ciągu drogi krajowej nr 28 oraz drogi krajowej 75” do rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/285/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/286/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/280/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu [...]

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/277/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 w Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/281/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/273/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Sądeckiego Seniora” i połączenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/278/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 w Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/276/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 w Miejskie Przedszkole nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/282/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/274/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/275/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2019/2020

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/272/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 r., w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/283/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekazania wniosku

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/279/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyłączenia Żłobka Miejskiego Nr 1 z Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu i likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/269/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/268/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/270/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/271/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/267/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmienionej Uchwałą Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r.

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/265/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/266/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/260/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/259/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/261/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu ze zmianami

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/257/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/256/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/258/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza