Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Komunikat w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach

Celem wykonania obowiązku wynikającego ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkugminach(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888z późn. zm.)

Prezydent Miasta Nowego Sącza

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych będzie zawarta na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r.
Wyznaczam równocześnie termin do dnia 30 listopada 2021 r. na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu należy wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

W/w oświadczenia winny być złożone Prezydentowi Miasta Nowego Sącza w formie pisemnej.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-)
ARTUR BOCHENEK

x(x)
 
x (x)
 

Autor: MW
Źródło: Wydział Komunalnej Obsługi Miasta
Dodano: 2021-09-30 13:22:05