Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent w Szkole Podstawowej nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent(do spraw płac) w wymiarze 0,5 etatu.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy na w/w stanowisko winny spełniać następujące wymagania:

 1. posiadają obywatelstwo polskie;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
 3. nie były karane za przestępstwo umyślne;
 4. posiadają wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne, (wskazane doświadczenie w zakresie płac w oświacie);
 5. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 6. cieszą się nieposzlakowaną opinią.


Kandydaci powinni wykazać się:

 • biegłą umiejętnością obsługi komputera;
 • znajomością struktury i zasad funkcjonowania jednostek oświatowych;
 • znajomością ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych;
 • znajomością ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych;
 • znajomością ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych;
 • znajomością ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.


Ponadto od kandydatów wymagana jest:

 • umiejętność obsługi programów komputerowych: Płace Optivum, Inwentarz Optivum, Płatnik, Exel;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • komunikatywność;
 • rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.


Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. obliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń na dzień ustalonych wypłat;
 2. bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących zakresów czynności;
 3. prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń  pracowników  szkoły;
 4. obliczanie  zasiłków chorobowych, macierzyńskich, sporządzanie list płatniczych zasiłkowych;
 5. przekazywanie sprawozdań dotyczących składek do ZUS;
 6. sporządzanie  miesięcznych  rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz dokumentacji  sprawozdawczej  dla  nich, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana;
 7. prowadzenie inwentarza i składnicy akt;
 8. kompletowanie  i wypełnianie  dokumentów  potrzebnych  dla  osób odchodzących  na  rentę  i  emeryturę - przygotowanie druku RP 7;
 9. przygotowanie dokumentacji dotyczącej podatku od wynagrodzeń;
 10. sporządzanie deklaracji podatkowych;
 11. sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników szkoły;
 12. sporządzanie  zaświadczeń o wysokości zarobków;
 13. sporządzanie dokumentacji PFRON, sprawozdań GUSZ 03, Z 06, Z 05 , o wynagrodzeniach i czasie pracy;
 14. obsługa SIO – w zakresie spraw płacowych ;
 15. kontrola merytoryczna i formalno- rachunkowa dokumentacji płacowej.


Warunki pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. zatrudnienie 0,5 wymiaru czasu pracy;
 3. rozkład czasu pracy dostosowany do specyfiki pracy w szkole na tym stanowisku.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae;
 • kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu);
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.


Termin składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 22, lub przesłać drogą mailowąna adres zspgns15@wp.plw terminie do 13.08.2021 r.
 • Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie lub które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Informacja o liczbie osób, które zgłosiły się do konkursu oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły, BIP Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Rozmowy kwalifikacyjne w ramach końcowej selekcji kandydatów będą się odbywały 17-18.08.2021
 • Informacja o wynikach naboru zostanie podana 19.08.2021r.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Klauzula informacyjna:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny,33-300 Nowy Sącz.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych:  ispektorsp15@gmail.com
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. Informacje o odbiorcach danych: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny; 33-300 Nowy Sącz
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.
 8. Uprawnienia:
  ▪ prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  ▪ prawo do wniesienia skargi do organu prowadzącego.
 9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15
w Nowym Sączu
Jadwiga Kopeć
 

Autor: Webmaster
Źródło: Sz.P.15
Dodano: 2021-08-03 10:47:07