Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr: 260/5, 260/6, 261/8, 262/2, 263/4, 262/3, 255, 251/2, 251/1, 288/5, 252, 235 w obrębie 110”

2019-10-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr: 260/5, 260/6, 261/8, 262/2, 263/4, 262/3, 255, 251/2, 251/1, 288/5, 252, 235 w obrębie 110”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 18/8, 20/5, 57/3 w obrębie 57 w Nowym Sączu przy ulicy Jamnickiej”

2019-10-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 18/8, 20/5, 57/3 w obrębie 57 w Nowym Sączu przy ulicy Jamnickiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek nr 9/23, 9/19, 10/3, 10/1 w obrębie 45 oraz działka 15/5 w obrębie 44. w Nowym Sączu przy ulicy Długoszowskiego”

2019-10-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działek nr 9/23, 9/19, 10/3, 10/1 w obrębie 45 oraz działka 15/5 w obrębie 44. w Nowym Sączu przy ulicy Długoszowskiego”


Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa na części działek (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej"

2019-10-15

Zawiadomienie dotyczące inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa na części działek (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej"


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obr. 9, w m. Nowy Sącz

2019-10-11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obr. 9, w m. Nowy Sącz


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:”Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV SE Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 684, 685, 686/2 w obrębie 113”

2019-10-10

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:”Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV SE Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 684, 685, 686/2 w obrębie 113”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku (...) – istniejącym wylotem (na działce obr. 120 w Nowym Sączu), pochodzących z obiektów salonu samochodowego marki Volkswagen, zlokalizowanego przy ul. Tarnowskiej 15

2019-10-10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku (...) – istniejącym wylotem (na działce obr. 120 w Nowym Sączu), pochodzących z obiektów salonu samochodowego marki Volkswagen, zlokalizowanego przy ul. Tarnowskiej 15


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do wód rzeki Dunajec w km 105+800 (istniejącym wylotem na działce nr 10 obr. 011 w Nowym Sączu), pochodzących z oczyszczalni ścieków dla zakładu przetwórstwa mleka, zlokalizowanej na działce nr 5/13 obr. 011 w Nowym Sączu

2019-10-09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do wód rzeki Dunajec w km 105+800 (istniejącym wylotem na działce nr 10 obr. 011 w Nowym Sączu), pochodzących z oczyszczalni ścieków dla zakładu przetwórstwa mleka, zlokalizowanej na działce nr 5/13 obr. 011 w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działce nr 69/1, 69/2 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”

2019-10-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działce nr 69/1, 69/2 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”