Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


OGŁOSZENIE

     Zgodnie z opublikowaną 18 maja 2021 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, Uchwałą Nr XLV/504/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2021 r., Miasto Nowy Sącz informuje o możliwości uruchomienia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska z dniem 2 czerwca 2021 r. po uprawomocnieniu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przedmiotowej dotacji.

I. Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania
w budynkach i lokalach mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Nowego Sącza, obejmujące:

  1. likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym przyłączeniem budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej MPEC;
  2. likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci kotła gazowego;
  3. likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci odnawialnego źródła energii OZE (pompy ciepła);
  4. likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci kotła na pellet.

II. Termin składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
      Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 2 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

III. Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
      Wnioski o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu w godzinach - pn.: 9:00-17:00, wt.- pt.: 7:30-15:30.

IV. Warunki ubiegania się o dotację:

  • złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu;
  • podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji stosownie do postanowień Rozdziału III Regulaminu,
  • wykonanie inwestycji w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi;
  • złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, stosownie do postanowień Rozdziału IV Regulaminu w terminie wskazanym w umowie
  • o udzielenie dotacji;

V. Wymagane formularze wniosków oraz Regulamin udzielania dotacji:
      Wzory formularzy wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji oraz Regulamin udzielania dotacji dostępne są:
1. na stronie internetowej www.nowysacz.pl;
2. w Punkcie składania wniosków dotacyjnych (ul. Szwedzka5, 33-300 Nowy Sącz).


Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy
o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz!

Załączniki:

1. Klauzula RODO - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych

2. Uchwala_nr_XLV_504_2021

3. Regulamin

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2