Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 

 Logo Straży Miejskiej

 

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz

7:00 do 23:00 – dyżur w Komendzie Straży Miejskiej ul. Lwowska 71

 

MONITORING (czynny całą dobę)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 66 66 (możliwość powiadamiania o zdarzeniach)

 

TELEFONY

 • telefon alarmowy: 986

 • telefon dyżurny: 18 443 75 84

 • telefon antysmogowy: 519 600 782

 • fax: 18 443 70 54

 • tel. kom.: 662 164 630

 


 

Komendant:  Ryszard Wasiluk

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje

poniedziałek: godz. 12:00-15:00

czwartek: godz. 09:00-12:00

 

Zastępca Komendanta: Wojciech Tyrkiel tel. 512-859-498

 

Referat Administracyjno-Logistyczny: tel. 18 44 05 602, fax 18 44 05 607

Kierownik Referatu: Maciarz Małgorzata - tel. 18 44 05 602

Inspektor: Bereza Katarzyna

Podinspektor: Gozdecka Janina

Podinspektor: Król Olga

Podinspektor: Jaśkiewicz Dorota


Kierowcy

tel. 18 44 05 603

Ryszard Basta

Stanisław Lorek

 

 

Zespół Służby Dyżurnej i Monitoringu oraz Zespół Patroli Interwencyjnych i Dzielnicowych 

Kierownik Zespołów: Jakub Cichoński - tel. 18 44 05 601

 

insp. Jarosław Buźniak                Dzielnicowy Osiedla Falkowa, Piątkowa

st. str. Katarzyna Ciepluch          Dzielnicowa Osiedla Przydworcowe

mł. insp. Wioletta Krzyżak           Dzielnicowa Osiedla Przetakówka, Zabełcze

mł. spec. Marcin Leszczyński     Dzielnicowy Osiedla Gorzków

st. str. Anna Ferenc                       Dzielnicowa Osiedla Zawada, Poręba

str. Arkadiusz Świerad                  Dzielnicowy Osiedla Nawojowska

insp. Artur Bogdański                   Dzielnicowy Osiedla Wojska Polskiego

mł. insp. Sławomir Chebda          Dzielnicowy Osiedla Biegonice, Dąbrówka

mł. insp. Michał Drozdek              Dzielnicowy Osiedla Helena

st. insp. Bogdan Dziadosz            Dzielnicowy Osiedla Stare Miasto

st. spec. Łukasz Horowski           Dzielnicowy Osiedla Millenium, Kilińskiego

st. insp. Sebastian Małek             Dzielnicowy Osiedla Kaduk, Wólki

mł. insp. Krzysztof Mirek              Dzielnicowy Osiedla Barskie , Westerplatte

insp. Waldemar Sołtys                  Dzielnicowy Osiedla Szujskiego

mł. insp. Paweł Mróz                    Dzielnicowy Osiedla Centrum

st. insp. Rafał Nykiel                     Dzielnicowy Osiedla Chruślice, Gołąbkowice

insp. Wojciech Zając                     Dzielnicowy Osiedla Kochanowskiego         

mł. spec. Mieczysław Zając       

mł. str. Piotr Bartusiak 

st. insp.  Bogdan Chruściel         

st. insp. Dariusz Batkowski         

insp. Edyta Hruby           

st. insp. Rafał Kosal       

mł. insp. Mariusz Prechitko       

aplikant Łukasz Miller   Obsługa Monitoringu (czynny całą dobę)

ul. Szwedzka 2, tel. 18 448 66 66

Alicja Serafin

Pociecha Andrzej

Turski Zdzisław

Rutkowski Witold 

 

Stanowisko Komendy Straży Miejskiej w Ratuszu

ul. Rynek 1

tel. 18 448 65 74

 

 


 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzeń
 5. Ochrona obiektów, komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Kompetencje i uprawnienia:

Straż miejska wykonując zadania ma prawo do:

 1. Udzielenia pouczeń
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 6. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruch drogowym
 7. Wydawania poleceń
 8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
 9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby, o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji
 10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

Strażnik wykonując swoje zadania może stosować n/wym środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
 • kajdanki
 • pałki obronne wielofunkcyjne
 • psy obronne
 • paralizatory elektryczne
 • ręczne miotacze gazu
 • broń palną bojową

 

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

 

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straż Miejskiej w Nowym Sączu, ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jakub Cichoński. Z inspektorem można się  kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod.ksm@nowysacz.pl lub telefonicznie nr tel. (18) 440-56-01.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych

z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Osoba, której dane dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, ma prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie naruszenia przepisów RODO.

8. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

 


 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straż Miejskiej
w Nowym Sączu, ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jakub Cichoński. Z inspektorem można się  kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod.ksm@nowysacz.pl lub telefonicznie nr tel. (18) 440-56-01.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie  z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach i innych przepisach.

4. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

5. Osoba której dane dotyczą posiada prawo do:

 a) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

 

Dane kontaktowe oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

 a) Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie 6. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

 

 


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego Miasta Nowego Sącza

                           

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straż Miejskiej
w Nowym Sączu, ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jakub Cichoński. Z inspektorem można się  kontaktować poprzez korespondencję e-mail na adres: iod.ksm@nowysacz.pl lub telefonicznie nr tel. (18) 440-56-01.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 9a i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych i  innymi przepisami wykonawczymi.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia ich pozyskania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).

6. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Osoba, której dane dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, ma prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie naruszenia przepisów RODO.

9. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu miasta Nowego Sącza.


Informacja o lokalizacji kamer:

 

Kamera nr 1 – ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Rynek

Kamera nr 2 – ul. Jagiellońska, ul. Rynek, ul. Lwowska

Kamera nr 3 – ul. Kościuszki, ul. Jagiellońska

Kamera nr 4 – ul. Kościuszki, ul. Długosza, ul. Sobieskiego

Kamera nr 5 – Planty miejskie przy fontannie

Kamera nr 6 – Planty miejskie przy pomniku Mickiewicza

Kamera nr 7 – MOK – ul. Żeromskiego, Al. Wolności

Kamera nr 8 – Hotel Beskid – Al. Batorego,

Kamera nr 9 – ul. Jagiellońska, ul. Wałowa, ul. Szwedzka

Kamera nr 10 – Zamek

Kamera nr 11 – ul. Lwowska, ul. Kraszewskiego